KUDJAPE ÜMBERLAADIMISJAAMA KODULEHELE >
Võta ühendust

Projekti tutvustus

ÜF projekti tutvustus

OÜ Saaremaa Prügila esitas 04.11.2011 sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Kudjape prügila sulgemistööde kaasrahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Rahastamistaotluse kohaselt soovitakse aastatel 2012-2013 ellu viia alljärgnevad Kudjape prügila sulgemistööd:

Pikemas perspektiivis rajatakse endisele prügilale kõrghaljastus ning sellest kujundatakse puhkeala ning täiendus Kaarma terviseradadele.

Tegemist on Eestis ja kogu Euroopas ainulaadse projektiga, kus prügilast võetakse enne selle sulgemist välja võimalikult palju taaskasutatavat materjali (metall ja jäätmekütus) ning prügila kattekihtide tegemisel kasutatakse prügikeha sorteerimisel saadavat mulda ja kruusa.

Arvestades kavandatava tegevuse uudsust nii Eestis kui mujal maailmas on koostöös Eesti Maaülikooli teadlastega planeeritud kogu tööprotsessi jooksev kirjalik kaardistamine võimalike riskide maandamiseks ning edaspidiste analoogsete projektide elluviimiseks.
Projekti ehitustööde eeldatav kogumaksumus on 1 967 625 eurot ning ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 16.07.2013.

Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus 28.02.12 juhatuse otsusega nr 1-25/49 tunnistati OÜ Saaremaa Prügila rahastamistaotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati. Rahastamisotsuse kohaselt finantseeritakse projekti 90% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, omaosaluse 10% katavad Kuressaare linn, Kaarma ja Pihtla vald läbi omavalitsustele kuuluva Osaühingu Saaremaa Prügila.

Kudjape prügila ümbertöötlemise ja sulgemise projekteerimis-ehitustööd lõpetati 07.oktoobril 2013. Projekti “Kudjape prügila sulgemine” lõplik abikõlblike kulude summa oli 1 940 706,97 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetuse osa oli 1 746 636,27 eurot.